Regulamin konkursu

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Odmowa zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie.

3. Organizatorem konkursu jest firma Bionateo Sp. z o.o., Kalisz 62-800, ul. Chocimska 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672794, NIP 6182159300, zwany dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs podzielony jest na 5 części, rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i trwa do dnia 5 listopada 2018 r. Każda z części trwa 7 dni, w konkursie wyłonionych zostanie do pięciu zwycięzców – z każdej części po jednym. Zwycięzcy wybierani będą przez komisję konkursową Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.

§2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (zwaną dalej „Komisją”). W skład Komisji ds. Konkursu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora w §3 ust. 3 poniżej, cechujące się wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

§3

Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie uwarunkowane jest skomentowanie zdjęcia zawartego na fanpage Bionateo.com. Uczestnik odpowiadając na jedno z konkursowych pytań ma szansę wygrać: 4 x olejek ALTAIO +BORN IN NATURE+ 2,5% Certyfikowany olejek konopny CBD 250MG 10g ~ 11ml oraz 1 x olejek ALTAIO +BORN IN NATURE+ 5% Certyfikowany olejek konopny CBD 500MG 10g ~ 11ml.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, czuwa Komisja składająca się z wytypowanych pracowników Organizatora.

3. Posiedzenia Komisji nie są jawne.

4. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.

§4

Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

1. Spośród osób, które wzięły udział w Konkursie Komisja wyłoni się łącznie 5 zwycięzców do każdej części po 1 zwycięzcy.

2. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miała kreatywność wysłanych odpowiedzi. Zakłada się, że uczestnik, który w jednym konkursie wygrał nagrodę nie będzie miał możliwości wygrania pozostałych nagród.

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Organizatora dnia 5 listopad 2018 r. o godz. 12.00

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 2 dni po zakończeniu każdej części konkursu

poprzez ich ogłoszenie na profilu BIONATEO.com na Facebooku z podaniem nazwy (imienia, nazwiska lub nicka) posługującej się na Facebooku.

5. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do 12 listopada 2018 r. przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości prywatnej przez uczestnika, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

7. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego.

§5

Reklamacje

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@bionateo.com w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu.

5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

6. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

7. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bionateo Sp. z o.o. ,Kalisz 62-800, ul. Chocimska 6.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu

– adresu, na który ma być przesłana nagroda.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem Strony internetowej: bionateo.com.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

icon Prozdrowotne produkty
icon Darmowa dostawa powyżej 200 zł
icon Bezpieczne zakupy
icon Opieka stałego konsultanta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Bionateo Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Bionateo Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.